Danh sách các nước tham gia công ước Vienna 1968 về giao thông đường bộ

Năm 2014 Việt Nam đã chính thức tham gia công ước về giao thông đường bộ (công ước Vienna 1968). Tới năm 2016 Việt Nam mới bắt đầu cấp giấy phép giấy phép lái xe quốc tế cho những công dân có nhu cầu.

Theo công ước Vienna 1968 thì các quốc gia tham gia công ước phải chấp nhận giấy phép lái xe quốc tế của các nước tham gia công ước.

Danh sách các nước tham gia công ước

LBANIA

ARMENIA

AZERBAIJAN

AUSTRALIA

BAHAMAS

BAHRAIN

BOSNIA AND HERZEGOVINA

BELGIUM

BELARUS

BULGARIA

BRAZIL

CHILE

CENTRAL AFRICAN REPUBLIC

CROATIA

COSTA RICA

COTE D’IVOIRE

CUBA

CZECH REPUBLIC

CONGO

DENMARK

ECUADOR

ESTONIA

FINLAND

GEORGIA

FRANCE

GERMANY

GHANA

GREECE

GUYANA

HOLY SEE

HUNGARY

INDONESIA

IRAN

ISRAEL

ITALY

KAZAKHSTAN

KENYA

KUWAIT

KYRGYZSTAN

LIBERIA

LATVIA

LITHUANIA

LUXEMBOURG

MEXICO

MONACO

MONGOLIA

MONTENEGRO

NIGER

MOROCCO

NETHERLANDS

NORWAY

PAKISTAN

PERU

PHILIPPINES

POLAND

PORTUGAL

QATAR

REPUBLIC OF KOREA

REPUBLIC OF MOLDOVA

ROMANIA

RUSSIAN FEDERATION

SAN MARINO

SENEGAL

SERBIA

SPAIN

SWEDEN

SLOVENIA

SLOVAKIA

SEYCHELLES

SWITZERLAND

TAJIKISTAN

THAILAND

TUNISIA

TURKEY

UKRAINE

URUGUAY

UZBEKISTAN

SOUTH AFRICA

VENEZUELA

VIET NAM

ZIMBABWE

TURKMENISTAN

FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA

UNITED ARAB EMIRATES

UNITED KINGDOM

 

Theo danh sách thì tới thời điểm hiện tại có 85 quốc gia tham gia công ước. Để lái xe hợp lệ tại các nước tham gia công ước, công dân cần có giấy phép lái xe quốc tế và giấy phép lái xe quốc gia kèm theo khi sử dụng mới hợp lệ.

Các tin khác